9744. —Λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς υπό ***. Κατά την έπέτειον έορ- τήν τών έν Τ . . . Ελληνικών Σχολείων. Έν 'Αθήναις. Τυπογραφεΐον ή Καρτερία. (Όδός Ευαγγελιστρίας). 1863 Εις 8ον, σ. 92. ΦΜ —. -*¦
***.

Λόγος πανηγυρικός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος πανηγυρικός