9743. - Λόγος Πανηγυρικός Εκφωνηθείς μεν υπό τοΰ κατά τον Νομόν 'Αργολίδος καΐ Κορινθίας έλλογιμωτάτου ϊεροκήρυκος κυρίου Ιωσήφ Μαύρου, προσ- κλήσει τοΰ κυρίου Νομάρχου, τή 18 'Οκτωβρίου 1863, κατά την έν τφ εν Ναυπλίω Μητροπολιτικφ Ιερφ ναφ τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου γενομένην προς τον Ύψιστον εύχαριστήριον δοξολογίαν υπέρ τοΰ εις Πειραιά αισίου κατάπλου και των αυτόθι λαμπρών άποβατηρίων της Αύτοϋ Μεγαλειότητος τοΰ λαοποθητοτάτου και αγα- πητότατου Βασιλέως ημών Γεωργίου τοΰ Πρώτου. Τΰποις δε εκδοθείς δαπάνη της φιλόμουσου κυρίας Φωτεινής, ιθυγατρός τοΰ ϊατροΰ κυρίου Ν. Μαράτου. Άθήνησι. Τΰποις Χ. Νικολαΐδου Φιλαδελφέως. (Παρά τη" Πύλη της 'Αγοράς αριθ. 410). 1863. Εις 8ον, σ. 13. ΔΒΖ 209G. -Η-
Ιωσήφ Μαύρου

Λόγος Πανηγυρικός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος Πανηγυρικός