9742. — Λόγος πανηγυρικός Εκφωνηθείς μεν, τη προσκλήσει τοΰ Νομάρχου, υπό τοΰ κατά τον Νομόν 'Αργολίδος και Κορινθίας Ίεροκήρυκος κυρίου 'Ιωσήφ Μαύ- ρου έν τφ έν Ναυπλίφ μητροπολιτικφ ίερφ ναφ τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, τη 19 Μαρτίου 1863, κατά την προς τον Ύψιστον δοξολογίαν διά την υπό τής έν 'Αθήναις δευτέρας Πανελληνίου Συνελεύσεως ομοθύμως και παμψηφεί γενομένην έκλο- γήν τοϋ νέου Βασιλέως τών Ελλήνων Γεωργίου τοΰ Πρώτου. Τύποις δέ εκδοθείς κατ' αϊτησιν και δαπάνη τών φιλοκάλων, φιλόνομων και φιλόμουσων κατοίκων τοΰ Ήρωϊκοΰ Ναυπλίου. Έν Ναυπλίφ έκ τοΰ τυπογραφείου. Ό Κάδμος. Κ. Ίωαν- νίδου. 1863. Εϊς 8ον, σ. 8 ΕΒΕ. Β. Ε. I. 737H, ΓΕΝ. GeoSr. 3479, ΛΟΒ. Κ 1/ΙΙΙ.
Ιωσήφ Μαύ-ρου

Λόγος πανηγυρικός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος πανηγυρικός