9741. -Λόγος Πανηγυρικός εκφωνηθείς μεν, προσκλήσει τοϋ κυρίου Νο- μάρχου 'Υπό τοϋ κατά τον Νομόν 'Αργολίδος και Κορινθίας Ίεροκήρυκος Κυρίου 'Ιωσήφ Μαύρου Την 26 Σεπτεμβρίου 1863 έν τφ έν Ναυπλίφ Ίερφ Ναφ τοΰ αγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, γινομένης πανδήμου, λαμπράς, χαρμόσυνου, κατανυκτικής και πανηγυρικωτάτης τελετής υπέρ τής μετά τής Ελλάδος ενώσεως τής 'Επτανήσου. Τύποις δέ εκδοθείς δαπάνη τών φιλόμουσων, φιλόνομων, και φιλοκάλων κατοίκων τοΰ Ήρωϊκοΰ Ναυπλίου.Έν Ναυπλίφ έκ τοΰ τυπογραφείου Ό Κάδμος. Κ.Ίωαννίδου. 1863. Εις Sov, σ. 13. ΔΒΖ 2089. -*·
Ιωσήφ Μαύρου

Λόγος Πανηγυρικός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος Πανηγυρικός