9740.— Λόγος πανηγυρικός εις τους Τρεις Ίεράρχας, εκφωνηθείς κατ' εντο- λήν τής 'Ακαδημαϊκής Συγκλήτου τή 30 "Ιαν. 1863, έν τφ ίερφ ναφ τής Μητροπόλεως, υπό Αλεξάνδρου Λυκούργου, Άρχιμανδρίτου τοΰ αποστολικού και πατριαρχικοΰ Θρόνου τών 'Ιεροσολύμων καΐ Καθηγητού τής -θεολογίας εν τφ έθνικφ Πανεπιστημίω.Έν 'Αθή- ναις, Έκ τοϋ τυπογραφείου II. Β. Μωραϊτίνη. (έν όδφ 'Αγίου Μάρκου και Μιλτιάδου). Εις 8ον, σ. 16. ΕΒΕ. Θ. 8256 και ΠΑΙΔ. 187Μ, ΓΕΝ. Per 175. -*
Αλεξάνδρου Λυκούργου

Λόγος πανηγυρικός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος πανηγυρικός