9739. — Λόγος Πανηγυρικός εις την τελείαν έ'νωσιν τής Επτανήσου μετά τοΰ συνταγματικοϋ Βασιλείου τής Ελλάδος. 'Υπό τοΰ Δρος. Όνουφρίου Καβαδία ϊε· ροσπουδαστοΰ κατά την άθάνατον ήμέραν 3ην. 'Οκτωβρίου 1863 ε. έλ. Ενώπιον τοϋ συρρεΰσαντος πλήθους τών συμπατριωτών του Κεφαλλήνων απέναντι τοΰ Ίεροΰ Ναοΰ τοΰ Σωτήρος [έν τέλει:] Έκ τοΰ τυπογραφείου ή Κεφαλληνία. Εις 8ον, σ. 4. ΔΑΚ—. -Η-
Όνουφρίου Καβαδία

Λόγος Πανηγυρικός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος Πανηγυρικός