9738.-Λόγος πανηγυρικός διά τήν ψηφισθεΐσαν ένωσιν τής Επτανήσου μετά τοΰ συνταγματικού βασιλείου τής Ελλάδος εκφωνηθείς ύπό τοΰ γραμματέως τής Βου-

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος