9736.-Λόγος επιτάφιος εκφωνηθείς Ύπό τοΰ Σχολάρχου τής Μ. τοΰ Γ. Σχολής κ. 'Αλεξάνδρου Λασκάρεως, Έπι τής Κηδείας τής Σοφίας Γ. Δέλτα, θυγα- τρός τοΰ κ. Στεφάνου Καραι^εοδωρή. Έν Κωνσταντινουπόλει. 1863. Εις 8ον, σ. 43. ΒΚΧ 2659. 11. -*
Αλεξάνδρου Λασκάρεως

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος