9735. — Λόγος εκφωνηθείς ύπό τοΰ Κυρίλλου ίεροδιδασκάλου Παπαδοπούλου Έν τφ ναφ τοΰ 'Αγίου Δημητρίου τή 30 Ιανουαρίου. 1863. Εις 8ον, σ. 11. ΔΑΚ—. *
Κυρίλλου ίεροδιδασκάλου Παπαδοπούλου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος