9734. — Λόγος έκφωνηι^είς ύπό τοΰ καθηγητού Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου τή 16 Νοεμβρίου 1863 κατά τήν έναρξιν των ακαδημαϊκών παραδόσεων. Κέρκυρα. Έν τφ Τυπογραφείω τής Κυβερνήσεως. Εις φύλλον, ο. 4. ΔΒΚ—, IEEE — . -»·
Κωνσταντίνου Ζαβιτζιάνου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος