9732.— Λόγος εκφωνηθείς ύπό Π. Χιώτου εις την άνακομιδήν των λειψάνων της Αικατερίνης Καρουτζου συζύγου τοΰ αρχιστρατήγου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, εν τφ ναφ τοΰ αγίου Γεωργίου των Λατίνων έν μηνί 'Ιανουαρίου 3 τοΰ έτους 1863, δτε ετελεΐτο αρχιερατικον μνημοσυνον αυτής κατά προσκλησιν τοΰ Γενναίου στρατηγού Ιωάννου Κολοκοτρώνη, άνακομίζοντος τα οστά τής μητρός του. [εντέλει:] «Έν Ζα- κιίνθω εκ τοΰ τυπογραφείου ή Αυγή διευθυνομένου ύπό Ν. Κοντόγιωργα 1863». Εις 8ον, σ. 8. ΓΕΝ. Ind. 248. -*
Π. Χιώτου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος