9731. —Λόγος εκφωνηθείς ύπό Θ. Καροΰσου, δημοτελοϋς μνημόσυνου τελουμέ- νου τη 5 'Οκτωβρίου 1863, εν τφ ίερφ ναφ τοΰ Παντοκράτορος υπέρ τοΰ άοιδίμου Κυβερνήτου της Ελλάδος και των υπέρ πίστεως και πατρίδος πεσόντων. 1863 Όκτω- βρίου 10. Έν Κεφαλληνία, τυπογ. ή Κεφαλληνία. Εις 8ον, σ. 10. Legrand 2357. *
Θ. Καροΰσου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος