9730.— Λόγος εκφωνηθείς υπό Διονυσίου Λιναρδάτου διά τήν τελεσθεΐσαν έ'νω- σιν τής 'Επτανήσου μετά τής μητρός Ελλάδος, τελούμενης εθνικής πανηγΰρεως, 1863 'Οκτωβρίου 6. Έν Κεφαλληνία, τυπογραφείον ή Κεφαλληνία. ΕΊς δον, σ. 10. Legrand 2356.
Διονυσίου Λιναρδάτου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος