9729. — Λόγος έκφωνηι^είς υπό Άγγελου Γ. Πεφάνη, κατά τήν έ'ναρξιν τών μαί)ημάτων τοΰ έν Πεσσάδαις τής Κεφαλληνίας Σχολείου τοΰ υπό τών φιλόμουσων αδελφών Γερασίμου, 'Ιωάννου, Μαρίνου και 'Αντωνίου ποτέ Εΰαγγελινοΰ Ίγγλέση προς κοινήν ωφελείαν άνιδρυθέντος. Έν Κεφαλληνία; έκ τοϋ τυπογραφείου «ή Ανα- τολή» όδός 'Αγίου Σπυρίδωνος. 1863. Εις δον, σ. 8. ΔΑΚ—.
Άγγελου Γ. Πεφάνη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος