9728.-Λόγος εκφωνηθείς τήν 27 'Οκτωβρίου ι'πό τοΰ κυρίου Κωνσταντίνου Φρεαρίτου άναδεχομένου τήν πρυτανείαν τοΰ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου, Περί διαφο- ράς τής αληθούς από τής ψεί'δοΰς παιδεΰσεως.— "Ανθρωπος παιδείας μεν ορθής τυ- χών------έαν γίγνεσθαι». Πλάτων.— Έν 'Αθήναις, τΰποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου. (Όδός Νικίου αριθ. 15). 1863. Εις δον, φ. 1 ά ά. + σ. 28. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 187Μ και ΠΕΡ. 1472, ΓΕΝ. Per. 171. -Η-
ΚωνσταντίνουΦρεαρίτου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος