9727. Λόγος εκφωνηθείς τή ΚΖ'. 'Οκτωβρίου 1863 κατά τήν έγκαθίδρυσιν τών αρχών τοΰ Έθνικοϋ Πανεπιστημίου, υπό τοΰ Καθηγητού τοΰ Ρωμαϊκοϋ Δικαίου Πέτρου Παπαρρηγοπούλου Παραδίδοντος τήν Πρυτανείαν τφ διαδεξαμένω αυτήν Κα- θηγητή τής Ρωμαϊκής Νομοθεσίας Κωνσταντίνω Φρεαρίτη. Έν Αθήναις, τΰποις Ν. Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου. ('Οδός Νικίου αριθ. 15). 1863. Εις 8ον, σ. 135 +· 1 α ά., με»' ενός πίνακος. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 187Μ, ΠΕΡ. 171 και 1472. *
Πέτρου Παπαρρηγοπούλου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος