9726. — Λόγος εκφωνηθείς κατ' έντολήν τοϋ Ίατρικοϋ Συλλόγου Έν τη έκτά- κτω πανηγυρική συνεδριάσει αμφοτέρων των έν Κωνσταντινουπόλει 'Ελληνικών Συλ- λόγων τοϋ Ίατρικοϋ και τοϋ Φιλολογικού. 'Υπό Αποστόλου Γ. Βαφιάδου. Διδάκτορος τής 'Ιατρικής. — Θαρσεΐν χρή . . . τάχ' αΰριον έσετ' άμεινον.— Έν Κωνσταντινουπόλει, εκ τοϋ τυπογραφείου τής Βυζαντίδος. 'Οδός Γιουξέκ-καλδιρίμ Άρ, 44 1863 Εις 8ον, σ. 24. Περί νοσοκομείων και 'ιατρικής κατά τήν βυζαντινήν έποχήν. ΔΒΠ 22554, ΕΒΣ. Ν. Φ. 137Μ, ΒΓΜ—. *
Αποστόλου Γ. Βαφιάδου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος