9724. — Λόγος εκφωνηθείς κατά την έ'ναρξιν των δημοσίων εξετάσεων της ιερατικής σχολής Έρμουπόλεως Tfj 23 'Ιουνίου 1863 υπό Ίωάννου Ε. Πετρίτση οι" δάκτορος της φιλοσοφίας Έν Έρμουπόλει Σΰρου Έκ τοϋ Τυπογραφείου Ρενιέρη Πρίντεζη. 1863. Εις 12ον, σ. 24. ΒΚΧ 859, ΔΑΚ—. *
Ίωάννου Ε. Πετρίτση

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος