9723.— Λόγος εκφωνηθείς κατά την εναρξιν τοΰ έν Κέρκυρα δικανικού συλ- λόγου παρά τού προσωρινού αυτού προέδρου Δ.ρος Μάρκου Ρώσση Την 1 Δεκεμ- βρίου 1863. Κέρκυρα, Τυπογραφεΐον «ή Ίονία» Σπυρίδωνος και 'Αρσενίου αδελφών Κάων. 1863. Εις 8ον, σ. 8. IEEE 829. ΙΜΚ-, ΑΕΚ-, IB 30, 710.
Μάρκου Ρώσση | Μάρκου Ρώσση

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος