9719.—Λόγος εκφωνηθείς εν τφ ναφ των εν Βενετία 'Ανατολικών 'Ορθο- δόξων τού αγίου Γεωργίου Κατά την τελεσθεΐσαν δοξολογίαν επι τη ενθρονίσει τοΰ βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Α'. Τη" 21 Νοεμβρίου 1863 ε.έ. υπό Δ.ρος Σπυρί- δωνος Βιττούρη Κερκυραίου. Έν Κέρκυρα, τυπογραφεΐον Έρμης 'Αντωνίου Τερ- ζάκη. 1863. Εις 8ον, α. 10. ΕΒΕ. Β. Ε. I. 139C .
Σπυρί-δωνος Βιττούρη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος