9718.— Λόγος εκφωνηθείς εν τώ ναω της Αγίας Ειρήνης υπό Άντωνίου Λεκατσά δικηγόρου κατά την έορτήν της Ενώσεως, τελεσθεΐσαν παρά των εν 'Αθή- ναις έπιδημούντων Επτανησίων τη 29 Σεπτεμβρίου 1863. Έν 'Αθήναις, Έκ της τυπ. των τέκν. Άνδρ. Κορομηλα (οδός Έρμου. Πλατεία 'Ανακτόρων, 'Αριθ. 1). 1863 Εις 16υν, σ. 9. ΕΒΕ. Β. Ε. I. 663Μ, ΓΕΝ. Geogr. 3480. #·
ΆντωνίουΛεκατσά

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος