9717.— Λόγος Εκφωνηθείς έν τφ ίερω ναφ τών Ταξιαρχών κατά την κη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος