9716.-Λόγος Εκφωνηθείς έν τη Συνελεύσει τήν 5 'Οκτωβρίου 1863 ΰπό τού πληρεξουσίου Κρανιδίου Γ. Μίληση. (Ελήφθη έκ τών στενογραφημενων Πρακτι- κών τής Συνελεύσεως). Εις 8ον, σ. 6. Περί τής κυριαρχίας τής Έθνοσυνελεύσείος. ΔΑΚ—, ΛΕΥ—. -*
Γ. Μίληση

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος