9715.— Λόγος εκφωνηθείς έν τή έναρκτηρίω συνεδριάσει τοΰ έν 'Αλεξάνδρεια συστηθέντος Ελληνικού συλλόγου δ Μέγας 'Αλέξανδρος, ύπό Σ. Φερενδίνου Tfj 1 Μαρτίου 1863. 'Αλεξάνδρεια, τυπογραφεΐον «δ Νείλος 1863. ΕΙς 8ον, σ. 12. ΒΠΘ 60950. -Χ-
Σ. Φερενδίνου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος