9714.— Λόγος εκφωνηθείς έν Ναυπλίω τήν 25 Μαΐου 1863 Ήμέραν πανελ- ληνίου πανηγΰρεως δια τήν άποδοχήν τού Έλλην. Στέμματος υπό τοΰ Βασιλέως Γεωρ- γίου τού Α'. Ύπό Γ. Κόνδη Καθηγητού τών Μαί}ηματικών Εκδίδεται δημοτική δα- πάνη. Έν Ναυπλίω εκ τοΰ τυπογραφείου. Ό Κάδμος. Κ. Ίωαννίδου. 1863. Εις 8ον, σ. 16. ΛΕΥ—. -*
Γ. Κόνδη

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος