9712.—Λόγοι επιτάφιοι εις τον άοίδιμον Μιχαήλ Ποτλήν, Έκφωνηθέντες Άθήνησι τή α' Δεκεμβρ. 1863, έν τώ ίερω Ναω της Ζωοδόχου Πηγής, Τελουμένου τού Μνημόσυνου αυτού. Έν Άν)ήναις εκ τοΰ τυπογραφείου Λαζ. Δ. Βιλαρά (οδός Πει- ραιώς). 1863. Εις 8ον, σ. 28. Λόγοι τοΰ άρχιμανδρίτου Άλεξάνδρου Λυκούργου κα'ι τοΰ καθηγητού τοΰ Πανεπιστημίου Έμμ. Κόκκινου. ΕΒΕ. Β. Ε. Ι. 701, ΛΟΒ. Κ 1/ΙΙΙ, ΓΕΝ. |Biog. 522. -Χ-
Άλεξάνδρου Λυκούργου | Έμμ. Κόκκινου

Λόγοι επιτάφιοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι επιτάφιοι