9711. —Λόγοι επιτάφιοι εις Παναγιώτην Τριανταφυλλίδην, έκφωνηθέντες, ό μεν έπ° Εκκλησίας, υπό Έπαμ. Ι. Φραγκούδη, ό δε επί τοΰ τάφοο αΰτοΰ υπό Τριαν- τάφυλλου Μπάρτα. Έκδόντων Γ. Κατελοΰζου και Γρ. Θεοχάρη, Εκτελεστών της δια- θήκης τοΰ άοιδίμου. Βουκονρεστίοις, Τΰποις Στεφάνου Ραβιδέσκου. 1863. Εις 8ον, σ. 16. Περιέχει μόνον τον λόγον τοΰ Έπ. Φραγκούδη. ΕΒΕ—, IEEE 823. *
Έπαμ. Ι. Φραγκούδη | Τριαν-τάφυλλου Μπάρτα

Λόγοι επιτάφιοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι επιτάφιοι