9708. — Λόγοι έκφωνηθέντες τή κγ' Σεπτεμβρίου 1862 κατά την έγκαθίδρυσιν τών "Αρχών τοΰ Έθνικοΰ Πανεπιστημίοΐ' υπό τοΰ Καθηγητοΰ τών Ελληνικών Γραμ- μάτων Κ. Άσωπίου παραδίδοντος την πρυτανείαν, και υπό τοΰ Καθηγητοΰ τοΰ Ρω- μαϊκοΰ δικαίου Π. Παππαρρηγοπούλου άναδεχομένου αυτήν.Έν 'Αθήναις, τΰποις Λα- κωνίας 1863. Εις 8ον, σ. 174. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 1472, ΓΕΝ. Per. 171. -Η-
Κ. Άσωπίου | Π. Παππαρρηγοπούλου

Λόγοι

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγοι