9707. — Λογοδοσία τοΰ Κυρ. Θ. Καρούσου Βουλευτοΰ Κεφαλληνίας Προς τους Συμπολίτας του. Συμπολΐται [έν τέλει:] Έν Παλαίω Κεφαλληνίας Τή 26 Μαΐου 1863, Ε. Ε. Κεφαλληνία Τυπογραφεΐον «Ή Ήχώ» Πέτρου Ν. Πολλάνη. Εις 8ον, σ. 10. ΦΜ—. -8-
Θ. Καρούσου

Λογοδοσία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λογοδοσία