9705. -Λογίδριον έκφωνηθέν παρά τοΰ κ. Θ. Καρούσου έν τω ίερψ ναω τοΰ Παντοκράτορος, κατά την υπό τής κοινότητος τών Παλαιών τελεσθεΐσαν δημοτελεστά- την δοξολογίαν τή 29 Σεπτεμβρίου υπέρ τής παρά τής 'Ιονίου Βουλής ψηφισθείσης ενώσεως. Έν Κέρκυρα τυπογραφεΐον Ερμής Άντ. Τερζάκη. "Ανευ χρονολογίας, αλλά τοΰ 1863. Κουμανούδης 3, 91. *
Θ. Καρούσου

Λογίδριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λογίδριον