9704 — Λεξικόν εγκυκλοπαίδειας περιέχον τά κυριώτερα τών επιστημών και τεχνών. Συγγραφέν μεν γαλλιστί υπό εταιρίας σοφών ανδρών και τη επιστασία τοΰ ίππότου D'Arteau εκδοθέν, μειαφρασθέν δε κατ' έπιτομήν έκ τοΰ Γαλλικοΰ υπό Π. Γερακάκι? και εκδοθέν υπό τοΰ άρχιμανδρίτου και ίεροδιδασκάλου Παρθ·ΐνίοο Καισα- ρέως Τελειοδιδάκτου της εν Χάλκη Θεολογικής Σχολής.— «"Α δέν έπίστασαι-----ταΐς έπιστήμαις. Ίσοκρ. προς Δημόνικον.— Τόμος τρίτος. Έν Σμιίρνη έκ τοΰ τυπογραφείου τής 'Αμάλθειας. 1863. Εις 8ον, σ. 844. Περί τών δύο πρώτων τόμων πρβλ. άνωτ. αριθ. 8711 και 9175. Ό τέταρ- τος (και τελευταίος) τώ 1864. ϊφ δέ 1867 εξεδόθη Παράρτημα.
D'Arteau

Λεξικόν εγκυκλοπαίδειας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λεξικόν εγκυκλοπαίδειας