9702. — Κύριε'Υπουργέ! Έτηλεγραφήσαμεν ΰμίν οτι ή αποδοχή τοΰ Ελληνι- κού Στέμματος----------- Εις 8ον, σ. 6. Έκθεσις τής 'Επιτροπής τής μετάβασης εις Κοπεγχάγην, ίνα προσφέρε τό στέμμα εις τόν βασιλόπαιδα Γεωργιον. "Ανευ χρονολογίας και τόπου εκδόσεως, άλλ' ασφαλώς τφ 1863, έν 'Αθήναις. ΦΣΠ—. *

Έκθεσις της 'Επιτροπής της μετάβασης εις Κοπεγχάγην

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις της 'Επιτροπής της μετάβασης εις Κοπεγχάγην