9699. — Κρυγέρου Γραμματική τών διαλέκτων τής αρχαίας ελληνικής γλώσ- σης και ιδίως τής Επικής και 'Ιωνικής, Μεταφρασθεΐσα έκ τής Γερμανικής κατά την νεωτάτην τρίτην εκδοσιν υπό Α. Γ. Κωστοπούλου, Καθηγητού τοϋ Α', εν 'Αθήναις Γυμνασίου. "Εκδοσις δευτέρα, έν η προσετέθη βραχεία πραγματεία περί τοϋ Δακτυλι- κού έξαμέτρου και 'Ιαμβικού τριμέτρου υπό τοΰ μεταφραστοΰ. Τιμάται δραχμ. 3)50. Άθήνησι, τύποις Α. Κτενά (Κατά τήν όδόν Εύριπίδου, οικία Μελά) 16 3. [γρ. 1863] Εις 8ον, σ. κ'4-206. Πρβλ. αριθ. 6967. ΕΒΕ. ΓΛ. 2058* , ΔΚΟ—,ΛΟΒ.Α '/mB .
Α. Γ. Κωστοπούλου

Κρυγέρου Γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κρυγέρου Γραμματική