9689. — Κανονισμός τοΰ Παρθεναγωγείου της 'Αγίας Φωτεινής. Έν Σμύρνη Έκ τοΰ τυπογραφείου της 'Αμάλθειας. 1863. Εις 8ον, σ. 20. ΓΕΝ. Per. 473. *

Κανονισμός του Παρθεναγωγείου της Αγίας Φωτεινής

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός του Παρθεναγωγείου της Αγίας Φωτεινής