9688. — Κανονισμός τοΰ έν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου. Έν Κων- σταντινουπόλει, Τύποις Α. Κορομηλά και Π. Πασπαλλή. (Κατά την όδόν Πεμπτοπα- ζάρου, αριθ. 3). 1863. Εις 16ον, σ. 14. ΚΨ-. *

Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός του εν Κωνσταντινουπόλει Μουσικού Συλλόγου