9687. — Κανονισμός τής εσωτερικής υπηρεσίας τών έν τοίς Πατριαρχείοις γραφείων. Εις δον, σ. 12, μεθ' ενός πίνακος. "Ανευ έτους, άλλα του 1863. ΕΒΣ. Θεολ. 267, ΒΚΧ. 7856. *

Κανονισμός της εσωτερικής υπηρεσίας των εν τοις Πατριαρχείοις γραφείων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της εσωτερικής υπηρεσίας των εν τοις Πατριαρχείοις γραφείων.