9686. — Κανονισμός τής έν Φαναρίω Φιλόπτωχου Άδελφότητος Κυριών και Κυρίων. Έν Κωνσταντινουπόλει, Έκ τοΰ Πατριαρχικού Τυπογραφείου. 1863. Είς 8ον, ο. 8 ΕΒΕ. ORE. 2980, ΒΚΧ 7856. 2.

Κανονισμός της εν Φαναρίω Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών και Κυρίων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της εν Φαναρίω Φιλόπτωχου Αδελφότητος Κυριών και Κυρίων.