9684. — Κανονισμός τής έν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης τοΰ Γένους Σχολής. Έν Κωνσταντινουπόλει, Τυποις Α. Κορομηλα και Π. Πασπαλλη. (Κατά τήν όδόν Πεμ- πτοπαζάροί', αριθ. 3). 1863. Είς 8ον, σ. 14. ΕΒΕ. ΠΑΙΔ. 326CH. *

Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Γένους Σχολής.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Γένους Σχολής.