9680. - Καθήκοντα τών Παίδων προς τους γονείς αυτών, κατά το γαλλι- κόν τοΰ Θ. Η. Βαρρώ. Προς χρησιν τών δημοτικών σχολείων. Εκδοθέντα υπό Δ. Πανταζή Έκδοσις τετάρτη Έπιδιωρθωμένη. Άθήνησι, τυπογραφεΐον Δ. Άθ. Μαυ- ρομμάτη. 1863. Εις 8ον μικρόν, σ. 76. Πρβλ. αριθ. 7591 και 8265. ΔΚΟ 3097.
Θ. Η. Βαρρώ

Καθήκοντα των Παίδων προς τους γονείς αυτών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Καθήκοντα των Παίδων προς τους γονείς αυτών