9677. - 'Ιστορία τής Επτανήσου καί ιδίως τής Ζακύνθου από Βενετοκρα- τίας μέχρι τής έλεύσεως τών "Αγγλων 1500- 1816. Μετά παραρτήματος περί τών συμ- πράξεων τών Επτανησίων κατά τον έλληνικόν αγώνα τοΰ 1821. Οΰτω ό ψευδότιτλος τοΰ κατωτέρω περιγραφομένου βιβλίου : Σειράς 'Ιστορικών 'Απομνημο- νευμάτων - - - - *

Ιστορία της Επτανήσου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Επτανήσου