9676. -'Ιστορία τής Άειπαρθένου Μαρίας καί τής γεννήσεως τοΰ "Ιησοΰ Χριστού 'Από 'Ιωακείμ και "Αννης και μέχρι τής Περιτομής τοΰ Κυρίου. Ποίησις Άναγνώστου Παπαβέργου Ύψηλάντου, Έκ Λαπαναγών, τοΰ Δήμου Κερπίνης. Έν Πάτραις. Τύποις Α. Σ. 'Αγαπητού. 1863. Εις 16ον. σ. 14. ΚΨ—. -Η-
Άναγνώστου Παπαβέργου Ύψηλάντου

Ιστορία της Αειπαρθένου Μαρίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Αειπαρθένου Μαρίας