9675. -'Ιστορία κολποκυστικής σΰριγγος, Ία&είσης δια μεθόδου άπλοποιηθεί- σης, ύπό Ιωάννου Γερασιμίδου διδάκτορος τής ιατρικής. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπο- γραφείου «Έρμου». (Κατά τήν όδον Περικλέους). 1863. Εις 8ον, σ. 1(1, μετά τεσσάρων έκτος κειμένου εικόνων. Ό συγγραφεύς έν τέλει σημει/όνει: "Εν Ήρακλείω Κρήτης. ΒΚΧ 13556, ΜΙΘ—. *
Ιωάννου Γερασιμίδου

Ιστορία κολποκυστικής σύριγγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία κολποκυστικής σύριγγος