9673. - Ιερά 'Ιστορία κατ" έπιτομήν. Συναρμολογηθεΐσα υπό 1. Πανταζι? προς χρήσιν τών Ελληνικών Σχολείων. Δοκιμασία και συστάσει τής 'Ιεράς Συνόδου τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, ύπ' αριθ. 11901, και έγκρίσει τοΰ Υπουργείου τών εκ- κλησιαστικών και τής δημοσίας εκπαιδεύσεως ύπ' αριθ. 1884 (13 'Απριλίου 1861). Μετά πίνακος τ?~]ς Χαναάν, τής Αιγύπτου, τής Σιναϊτικής Χερσοντ)σου, τής αγίας πό- λεως 'Ιερουσαλήμ και τοΰ ναοΰ τοΰ Σολομώντος. Έκδοσις τρίτη Έν 'Αθήναις, εκ τοΰ τυπογραφείου τής Λακωνίας 1863. ΒΙς δον, σ. 144, με»' ενός πίνακος. Πρβλ. αριθ. 8678. ΒΚΧ 8623. #-

Ιερά Ιστορία κατ΄ επιτομήν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιερά Ιστορία κατ΄ επιτομήν.