9672. - Ίγνατίου Ζερβοπούλου ιερομόναχου και ηγουμένου τής έν Μεσσηνία ίερας μονής τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου ή τοΰ Μαρδακίου "Έκθεσις Περί τής ανάγκης νέου διοργανισμοΰ τών διατηρουμένων Μονών τοΰ Κράτους, [έν τέλει:] Έν Μονή Γαρδικίω τοΰ Μαρδακίου 27 7βρίου 1863. Εις 8ον, σ. 16. ΦΜ -. *
Ίγνατίου Ζερβοπούλου

Έκθεσις Περί της ανάγκης νέου διοργανισμού των διατηρουμένων Μονών του Κράτους

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έκθεσις Περί της ανάγκης νέου διοργανισμού των διατηρουμένων Μονών του Κράτους