9670. - Θρησκευτικοί μελέται προς μόρφωσιν χριστιανικών αρετών ήτοι όμιλίαι Περί πάσης σχεδου περιστάσεως και περιπέτειας τοΰ ανθρωπίνου βίου συντε- ταγμένοι κατά τάς θείας και Ιεράς Γραφάς. Κατ' έκλογήν μετάφρασις έκ τής ΚΕ'. εκδό- σεως τοΰ γερμανικοΰ πρωτοτύπου υπό Δημητρίου Στ. Μαυροκορδάτου. Τόμος τρίτος. Έν 'Αθήναις, έκ τοΰ τυπογραφείου Σ. Κ. Βλαστοΰ (Κατά τήν όδόν Έρμου, αριθ. 212). 1863. Εις 8ον, σ. 401 + 1 οί.ά Περί τών δύο πρώτων τόμων πρβλ. αριθ. 8676 και 9146. ΟΙ δΰο τελευταίοι τόμοι τώ 1864 καί 1865. ΒΠΘ 30629, ΚΔ—.
Δημητρίου Στ. Μαυροκορδάτου

Θρησκευτικαί μελέται

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θρησκευτικαί μελέται