9669. - Θεοδώρου Π. Ροδοκανάκη φιλολογικός άγων ήτοι Κρίσις τών κατά την δευτεραν περίοδον εις τον αγώνα τοΰτον σταλεισών πραγματειών περί τοΰ καθ' Όμηρον ο'ικιακοΰ βίου τών Ελλήνων, Γενομένη έν τω Πανεπιστημίω τη 12 Μαΐου. Δαπάναις τοΰ άγωνοθέτου εκδοθείσα επί τω διανεμηθήναι δωρεάν. Έν 'Αθήναις, τΰ- ποις Λακωνίας 1863. Εις 8ον, σ. 58. Έβραβεύθη ό Γ. Μιστριώτης. Πρβλ. άριύ\ 8674. ΕΒΕ. Ε. Φ. 6798 (2), ΓΕΝ. Per. 193, ΦΣΠ—. -Η-
Θεοδώρου Π. Ροδοκανάκη

φιλολογικός άγων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. φιλολογικός άγων