9668. - Θέατρον Έλληνικόν. Β'. Ό ακούσιος ιατρός, κωμωδία εις πράξεις τρεις. Έκ τών τοΰ Mολιέρου. Έκδίδοται δαπάνη Έμμ. Γεωργίου Σαμίου. Έν 'Αθή- ναις, τΰποις Ν· Γ. Πάσσαρη και Α. Γ. Καναριώτου. Όδός Νικίου αριθ. 15. 1863. Εις 8ον, ο. 40. Πρβλ. άριύ\ 9143. ΓΕΝ. MGL 1062. *
Mολιέρου

Ο ακούσιος ιατρός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο ακούσιος ιατρός