9667.-Ή Χρυσαλλίς και ήμερολόγιον τοΰ ΑΩΞΓ' (1863) Έν Βενετία Έκ τοΰ Έλλην. Τυπογραφ. τοΰ Άγ. Γεωργίου. Εις 16ον, σ. 119. 'Εν σ. 7-52 τό β' μέρος τοΰ 'Υπομνήματος τοΰ Ίο>. Βελούδοο, περί της έν Βενετία 'Ορθοδόξου Άδελφότητος. ΕΒΕ. ΠΕΡ. 705. -*¦

Η Χρυσαλλίς

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Χρυσαλλίς