9666. - Ή Φωνή της Πατρίδος ύπό Ν. Άργυριάδου. Άφιέρωται τοις άγα- πώσι την πατρίδα. Έν Κωνσταντινουπόλει έκ τοΰ τυπογραφείου ή 'Ανατολή, Εύαγγε- ληνοΰ Μισαηλίδου. 1863. Εις 8ον, σ. 14. Κουμανοΰδης 3, 96. *
Ν. Άργυριάδου

Η Φωνή της Πατρίδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Φωνή της Πατρίδος