9665. - Ή Φωνή της 'Ορθοδοξίας, υπό Γρηγορίου Μητροπολίτου Χίου τοΰ Βυζαντίου. Μέρος Α'. Έν Χίω Έκ τοΰ τυπογραφείου Κ. Μ. Προκίδου. 1863. Εις 8ον, σ. 152. ΕΒΕ. Θ. 5497, ΓΕΝ. Theol. 2623.
Γρηγορίου Μητροπολίτου Χίουτοΰ Βυζαντίου.

Η Φωνή της Ορθοδοξίας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Φωνή της Ορθοδοξίας